Oltář byl dle historických pramenů (Pamětní kniha fary Rochlice 1780-1865) postaven při přestavbě kostela v letech 1708-1709. Stojí na místě starého oltáře z r. 1691, jeho tvůrce není znám. Oltářní obraz z r. 1708 představující křest Ježíšův není označen.

Konstrukce hlavního oltáře v presbytáři je dřevěná barokní, s řezbářskou výzdobou. Oltář je portálového typu s vrchním štítovým nástavcem a s postranními brankami. Oltářní menza (zděná, dřevem obložená), na níž je umístěn tabernákl, je vyvýšena na třech dřevěných stupních. Obraz v retabulu zpodobňuje Křest Páně (též Křest Krista). Na konzolách retabula, po stranách ústředního oltářního obrazu, je na evangelijní straně socha sv. Jana Evangelisty, na epištolní straně je pak sv. Filip Neri. Ve štítovém nástavci je obraz zpodobňující Nejsvětější Trojici.

V letech 1909-1910 probíhala obnova kostela, pro záchranu hlavního oltáře se neudělalo nic, naopak byl nevhodně přelakován.

V roce 2023 jsme získali dotaci na práce spojené s ochranou proti škůdci. Prováděné práce by měly zlikvidovat červotoče a nátěr by měl oltář ochránit proti opětovnému napadení. 

Jedná se o jeden z dílčích kroků v naší snaze o rekonstrukci kostela.

Tento projekt podporuje

Obnova je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Konzervace oltáře byla v červenci 2023 dokončena. Proběhl kontrolní den za účasti NPÚ a Magistrátu Liberce k uznání dotace v celkové výši 480 tis. Kč. Naše spoluúčast tvoří téměř 100 tis. Kč.